Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení  neskor. predpisov a ustanoveniami zákona č.250/2007 Z. z. o o ochrane spotrebiteľa a o zmene  zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov pri  zodpovednosti za vady a uplatňovaní zodpovednosti za vady predávaných tovarov a poskytovaných  služieb. 

1. Predávajúci zodpovedá za chyby produktu a kupujúci si uplatní reklamáciu bezodkladne u  predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Záručná doba na predávané výrobky je  stanovená všeobecným právnym predpisom - Občianskym zákonníkom platnom v čase predaja.
2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním  objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe  reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných  opráv v súlade s ust. §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona  Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len  "Zákon"). 
3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na produkt zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme  elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, alebo  prostredníctvom elektronickej pošty, alebo inak. 
4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú  zmluvne dojednané iné záručné podmienky. 
5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na produkt, ktorý vykazuje chyby,  ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u  predávajúceho. 
6. Kupujúci vykoná prehliadku produktu pri prevzatí produktu. Po zistení chyby produktu, môže  uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke. Počas záručnej doby má zákazník právo na  bezplatné odstránenie chyby po predložení produktu predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe.
7. Ak produkt vykazuje chyby, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho v súlade s  ustanoveniami §18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa prostredníctvom elektronickej pošty alebo  telefonickým kontaktom.
8. Reklamačné konanie produktu, ktorý sa dá objektívne predložiť predávajúcemu začína dňom,  kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a. reklamovaný produkt spotrebiteľ predložil na adresu: RETEC s. r. o., Duklianska 3726,08501,  Bardejov, IČO 45 249 393,
b. spolu s reklamovaným produktom bol na vyššie uvedenú adresu predložený doklad o kúpe –  pokladničný doklad (faktúra), meno a adresa spotrebiteľa, prípadne telefonický kontakt, presné  popísanie chyby produktu, prípadne ako došlo k chybe produktu.
9. Vzor reklamačného protokolu je dostupný na odkaze: REKLAMAČNÝ PROTOKOL
Spotrebiteľ vyplní v reklamačnom  protokole kolónky v bodoch a-g a reklamačný protokol odošle predávajúcemu elektronickou poštou, alebo slovenskou poštou, prípadne osobne na vyššie uvedenej adrese.
10. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný produkt  kupujúci predloží na mieste uvedeného v tomto reklamačnom poriadku /bod 8.a./.
11 . V m i e s t e u r č e n o m n a p r i j í m a n i e r e k l a m á c i í j e p r e d á v a j ú c i p o v i n n ý zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.
12. Kupujúci si uplatňuje zodpovednosť za vady produktu u predávajúceho bez zbytočného  odkladu. 
13. Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru v  písomnej forme, napr. vo forme mailu, alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne  označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona. 
14. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená  osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu na základe  rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob  vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných  dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité  technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia  reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených  prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako  30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu produktu za nový produkt.
15. Kupujúci si neuplatňuje záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania  zmluvy upozornený.
16. Nárok na uznanie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká: 
a. nepredložením dokladu o zaplatení (kópiu dokladu odporúčame kupujúcemu si zabezpečiť a  ponechať si), dodacieho listu 
b. uplynutím záručnej doby produktu, 
c. mechanickým poškodením produktu spôsobeným kupujúcim,
d. používaním produktu v podmienkach, ktoré neodpovedajú prirodzenému prostrediu,
e. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o produkt,
f. poškodením produktu nadmerným zaťažovaním, nesprávnou manipuláciou, alebo používaním v  rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami  alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
g. poškodením produktu neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami, 
h. poškodením produktu náhodnou skazou a náhodným zhoršením, iným neodborným zásahom,  poškodením či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, neoprávneným zásahom  do produktu.
17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z  nasledujúcich spôsobov:
a. odovzdaním opraveného produktu, 
b. výmenou produktu,
c. vrátením kúpnej ceny produktu, 
d. vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu,
e. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, 
f. odôvodneným zamietnutím reklamácie produktu. 
18. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do  30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
19. Záručná doba je 24 mesiacov u predaného tovaru a pri zhotovení veci na zákazku odo dňa  uzavretia kúpnej zmluvy. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje  o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. 
20. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
a. predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo, 
b. predávajúci chybný produkt vymení za nový, identický ako reklamovaný produkt.
21. Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú  odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby  mohol byť produkt riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu:
a. zrušením kúpnopredajnej zmluvy, alebo na žiadosť zákazníka výmenou produktu za tovar iný funkčný, rovnakých, alebo lepších technických parametrov, alebo 
b. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu produktu za iný, vybaví reklamáciu  vystavením dobropisu na chybný produkt. 
22. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt a  odstránenie tej istej odstrániteľnej chyby viac ako dva krát. 
23. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt a  odstránenie viac ako dvoch rôznych odstrániteľných chýb. 
24. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako zákonom odôvodnené zamietnutie  reklamácie, ale chyba produktu podľa spotrebiteľa objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si  kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby produktu prostredníctvom súdu. 
25. Záruka sa nevzťahuje na neodborný zásah do produktu, resp. nedodržanie postupu uvedenom v  návode na použitie - u produktov u ktorých takýto postup vyplýva z povahy výrobku.
26. Poučenie pre spotrebiteľa: (1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby  bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu  odstrániť. (2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu produktu, alebo ak sa  vada týka len súčasti produktu, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané  náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady. (3) Predávajúci môže vždy namiesto  odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné  ťažkosti. (4) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol
riadne užívať ako produkt bez vady, má kupujúci právo na výmenu produktu alebo má právo od  zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však  kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád produkt  riadne užívať. (5) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny  produktu. 

Alternatívne riešenie mimosúdnych sporov 

a) Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, e-mailom na: obchod@retec.sk alebo písomne na adresu: RETEC s. r. o., Duklianska 3726,08501, Bardejov, IČO  45 249 393, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak  sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo  alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie  alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa  zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona  391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj subjektom alternatívneho riešenia sporov RSO, ktoré sú  uvedené online na https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a  plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania  alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a  predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou  zmluvou. 

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov  sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa  požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s  DPH. 

 

V Bardejove, dňa 15.3.2021